تبلیغات
روح و جن از نظر علم و دین
روح و جن از نظر علم و دین
با بهره گیری از کتاب روح و جن از نظر علم و دین

ارواح شریر

ارواح شریر كدامند و چه تفاوتی با جن دارند؟ مطالعات بر روی آثار بشر بدوی از قبیل نقاشی ها و كنده كاری های غارها نشان می دهد كه انسان از ابتدای آفرینش وجود موجوداتی غیر از خود را در محیط پیرامونش حس كرده است موجوداتی كه ترس و وحشت و حتی نوعی پرستش و كرنش را در آنها ایجاد می كرده است پس از اختراع زبان و خط هر قوم و قبیله ای نامی بر آنان گذاردند و برای ارتباط یا دفع آنان آدابی را برای خود قائل شدند و این آداب نسل به نسل تداوم یافت چنانكه امروز هنوز در آفریقا رسومی با همان روش سنتی برای ارتباط با این موجودات ویا دفع آنان صورت می گیرد به عنوان مثال در آیین مسیحیت جن گیری یك سابقه دیرینه دارد كه اغلب كشیش ها اقدام به آن می كنند و در واقع معتقدند كه شیطان در قالب جسم فردی رسوخ می كند البته تقریباً به غیر از مسلمانان همگی این موجودات را ارواح شریر می نامند وبرای دفع شر آنان اعتقادات مخصوص به خود دارند. مثلاًبرخی از اروپاییان امروزی بر مبنای یك تفكر سنتی وقتی در خیابان راه می روند دست های خود را تكان می دهند تا از ارواح شریر دور بمانند ویا در روز معین از سال مراسمی برپا می كنند كه در آن عده ای بسیار از مردم لباس شبیه به لباس اتاق عمل می پوشند،بوقی در دست می گیرند ودر آن می دمند.اما بنابراعتقادات مسلمانان تنها موجودات ماواء الطبیعه فرشته ها و جن ها هستند و روح انسان وقتی كاملاًاز بدن انسان خارج شود نه تنها قدرتی ندارد بلكه انسان هم نمی تواند هیچ گونه تسلطی بر آن داشته باشد مگر به خواست خداوند. در كتاب ارتباط با ارواح این طور آمده :تسلط ارواح عقب مانده بر انسان ها را در اصطلاح جن زدگی می گویند كه در واقع به همان مفهوم افسون وتسخیر است ما استفاده از این اصطلاحات را به دو علت صلاح نمی دانیم اول این كه جن واژه ای است مخصوص موجودات هوشمند كه بر طبق روایتی عامیانه معمولاًبرای ایجاد شر خلق گشته اند و همواره محكوم به بدی كردن می باشند حال آنكه هیچ موجودی به خاطر بدی كردن آفریده نمی شود معشیت پروردگار چنان است كه راه تكامل و تعالی همواره به روی تمام موجودات هوشمند باز باشد دوم این كه اصطلاح جن زدگی غالباًبدین معنی به كار می رود كه جسم شخص جن زده را یك جن دیگر و یا روح تصرف شود بعضی در واقع دو نوع سكونت درقالب یك بدن و این فقط یك نوع استثناست نه یك تصرف یا دشمن و آزار بدین جهت واژه جن زدگی به مفهوم عامیانه برای ما قابل قبول نیست آنچه از این متون و بسیاری از متون دیگر برمی آید این است كه واژه جن در فرهنگ های دیگر نیز وجود دارد ولی عموماً آن را شیطان ویا ارواح شریر می نامند در حالی كه ما مسلمانان معتقدیم كه در میان جنیان جن صالح و نیكوكار نیز وجود دارد.
طبقه بندی: روح،
ارسال در تاریخ پنجشنبه 4 شهریور 1389 توسط امیرحسین عباسی
قالب وبلاگ